SUSTAINABILITY

ความยั่งยืน

TYM CSR POLICY

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม


ไทยยามาฮ่ามอเตอร์มุ่งมั่นที่จะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นในสังคม ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาองค์กร การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายทั้งระดับประเทศและระดับสากล

ลูกค้า
 • เรามอบความตื่นเต้นเร้าใจและเติมเต็มชีวิตมากขึ้นให้กับผู้คนทั่วโลกผ่านสินค้าและบริการคุณภาพสูง ที่รวมเอาความปลอดภัยและนวัตกรรมใหม่เข้าไว้ด้วยกัน 
 • เราให้ข้อมูลการใช้งานที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าและบริการกับลูกค้า 
 • เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราอย่างเคร่งครัด 

ผู้ถือหุ้น
 • เรามุ่งหวังที่จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กร 

พนักงาน
 • เราให้โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันเพื่อเสริมสร้างทีมงานที่มีความหลากหลายและปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
 • เราจัดให้มีสภาพการทำงานที่เป็นธรรมโดยบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
 • เราดำรงไว้ซึ่งการเคารพสิทธิมนุษยชนและจะไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับไม่ว่ากรณีใดๆ 
 • เราทำงานเพื่อให้ได้ผลสำเร็จทั้งกับพนักงานและกับองค์กรผ่านการสื่อสารที่ซื่อสัตย์และอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 

คู่ค้าทางธุรกิจ
 • เราเคารพผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้จำหน่าย และคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ และมุ่งหวังที่จะสร้างการเติบโตในระยะยาวร่วมกันบนพื้นฐานของการไว้เนื้อเชื่อใจกัน 
 • เรายึดนโยบายให้โอกาสกับคู่ค้าทางธุรกิจรายใหม่ๆ ทั่วโลก และคัดเลือกด้วยการพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติและขนาดขององค์กร 

สังคมและชุมชน
 • เราเคารพในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทุกประเทศและชุมชน และมุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
 • เราทำงานเพื่อให้ชุมชนเกิดการเติบโตอย่างแข็งแรงโดยการกระตุ้นและการสร้างโอกาสการจ้างงานและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการชำระภาษีอย่างเคร่งครัด 
 • เราส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมรวมถึงการพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ การรักษาสิ่งแวดล้อม การรณรงค์เรื่องความปลอดภัย และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่ริ่เริ่มโดยพนักงาน 
 • เราดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และสัมพันธภาพที่เป็นธรรมกับหน่วยงานราชการต่างๆ 

สิ่งแวดล้อม
 • เราพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความสมดุลย์ทั้งทางเศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 • เรามุ่งหวังที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
 • เราสร้างพันธมิตรในวงกว้างกับชุมชนทั่วโลกเพื่อกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม 
Customers
 • We offer new excitement and a more fulfilling life for people all over the world through high quality products and services that combine safety and innovation.
 • We provide practical, helpful information about products and services to customers.
 • We make every effort to protect the personal information of our customers and others involved in our business. 

Shareholders
 • We aim to deliver stable long-term growth to enhance corporate value.

Employees
 • We provide equal employment opportunities to build a diverse and discrimination-free workforce.
 • We provide fair working conditions while maintaining and improving a safe and healthy working environment.
 • We maintain respect for human rights and never tolerate child labor or forced labor in any form.
 • We work toward building success for both our employees and the company through honest communication and dialogue founded on mutual trust. 

Business Partners
 • We respect our suppliers, dealers and other business partners and aim to build mutual long-term growth founded on mutual trust.
 • We maintain an open door to new business partners around the world and choose companies based on comprehensive value, regardless of nationality or size.
 • We respect the competition laws of each nation and region and maintain fair business practices. 

Community
 • We honor the culture and customs of every country and community, and we strive as a corporate citizen to act in balance with society.
 • We work to contribute to the development of sound communities by providing means of mobility, creating employment opportunities and fulfilling our tax obligations.
 • We promote social action programs including personal mental and physical development, environmental preservation and safety activities, as well as supporting private initiatives undertaken by employees.
 • We maintain honest and fair relationships with government agencies and public authorities. 

Environment
 • We develop environmental technologies to create products that balance economic needs with environmental well-being.
 • We aim to minimize the environmental impacts of our operations and make efficient use of limited natural resources.
 • We form wide-ranging partnerships with communities around the world to perform environmental conservation activities.