SUSTAINABILITY

ความยั่งยืน

IMS POLICY

นโยบายการจัดการแบบบูรณาการ


บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานระบบบริหารงานคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ จะดำเนินการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบตรงเวลาและการบริการที่ดีตามความต้องการของลูกค้า
 • มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ
 • ปฏิบัติตามหลักของกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติต่างๆ รวมถึงแนวทางของยามาฮ่ามอเตอร์ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทำงานอย่างเคร่งครัด
 • กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน เพื่อผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้ และผลสำเร็จจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบบริหารงานคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มุ่งมั่นที่จะให้พนักงานเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึก ในกระบวนการทำงานทุกประเภท ดังนี้
  • ควบคุมกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของบริษัทฯ
  • ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • มุ่งเน้นที่ขจัดอันตราย ลดความเสี่ยงและมุ่งมั่นที่จะป้องกันการบาดเจ็บและโรคที่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
  • ให้ความร่วมมือและดูแลสถานที่ทำงาน ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และเกิดความปลอดภัยสูงสุดในขณะทำงาน
 • สนับสนุนด้านงบประมาณ สินค้า บริการ องค์ความรู้ของบริษัท และจัดสรรทรัพยากรอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงานอย่างเหมาะสม ในการพัฒนางานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงานและองค์กร พร้อมทั้งสนับสนุน การใช้พลังงานทดแทนและ/หรือพลังงานทางเลือก จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • จัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยให้พนักงานทุกคน ชุมชนรอบข้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เข้าใจและรับทราบผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมทั้งสร้างกิจกรรมภายในองค์กรให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมและเข้าร่วมกับกิจกรรมภายนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • บริษัทจะดำเนินการทบทวนนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติถูกต้องตามข้อกำหนด กฎหมายและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ในการนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านได้ร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบายฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

Thai Yamaha Motor Company is committed to continuously manage the Quality, Environment, Energy, Occupational Health and Safety System to enhance management system performance for sustainable growth.

The company considers Quality, Environment, Energy, Occupational Health and Safety management system as important part of its operation, with regard to stakeholder needs inside and outside the company, where the management and employees at all levels will cooperate to comply with the Policy by the following;

 • Commit to satisfy customers with high quality products, prompt delivery and services that meet customer needs;
 • Commit to protect environment from harm and degradation arising from TYM’s activities, products and services;
 • Comply with YMC directives, all compliance obligations relevant to quality, environment, energy, occupational Health and Safety.  Take actions to manage possible risks;
 • Establish objectives, targets and plan to achieve the intended outcomes and achieve continual improvement for the management systems of the Quality, Environment, Energy, Occupational Health and Safety;
 • Create employee consciousness and awareness at all working process as follows; 
  • Control the process effectiveness to ensure that comply with international standard and company standard;
  • Promote effective usage of resources and energy, recycling of limited resources and reduce greenhouse gases emission;
  • Eliminate and reduce all possible hazards and all risks. Continuously improve and commit to prevent injury and ill health;
  • Cooperate for continuous improvement on programs in order to improve workplace environment, and to promote safety at work site.
 • Provide appropriate budget, product, services, organization knowledge and resources allocation needed to perform the operation for development of the management systems of the Quality, Environment, Energy, Occupational Health and Safety for the benefits of employee and organization. Support the use of alternative energy and/or renewable energy sources, efficient products and services, including concerned with an engineering design to improve an  energy efficiency;
 • Provide the communication to interested parties for effective understanding and improve relationship with by organizing activities, and 
 • Review the Quality, Environment, Energy, Occupational Health and Safety Policy on annual basis to ensure compliance and to adaptation the changes that may arise.