ABOUT COMPANY

เกี่ยวกับยามาฮ่า

MISSION STATEMENT

พันธกิจ


เพื่อที่จะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกทั้งในด้านการตลาดและการผลิตสินค้ายามาฮ่า เป้าหมายของเราคือ การมีตราสินค้าที่มีคุณค่าสูงสุดในอุตสาหกรรม โดยการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยนวัตกรรม คุณภาพ เทคโนโลยีชั้นสูงและความมุ่งมั่นที่จะให้สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ปลอดภัย และเหนือความคาดหวังของลูกค้า

เพื่อบรรลุพันธกิจนี้ พนักงานทุกคนควรปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
 • สร้างความพีงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 • การกระทำที่ดีที่สุดด้วยความรวดเร็ว
 • จิตวิญญาณแห่งความท้าทาย
 • การทำงานอย่างมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ
 • การทำงานร่วมกันเป็นทีม และ
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

พนักงานของเราคือทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง เราส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากล และไปสู่งานอาชีพที่มีความก้าวหน้า คุณภาพของชีวิตจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้วยรายได้ สวัสดิการ ผลตอบแทนต่างๆ ความปลอดภัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการทำงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านกำไร ความก้าวหน้าและมั่งคั่งของกิจการ เราจะพัฒนาธุรกิจด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดผลสูงสุดต่อพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ผลิตชิ้นส่วน   และผู้จำหน่าย โดยให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินกิจการด้วยแนวทาง เป้าหมายและนโยบายที่โปร่งใสชัดเจน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราจะดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักจริยธรรม เอื้ออาทรแก่สังคม และด้วยสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
To be the world’s leading company in marketing and manufacturing of YAMAHA products. Our goal is to have the best brand equity in the industry by satisfying our customers through innovations, high quality and technology. We are committed to provide safe and excellent products and services which exceed customer expectations.

To realize this mission, employees should follow these guidelines:
 • Customer satisfaction
 • Best actions with speed
 • Challenging spirit
 • Persistence
 • Teamwork and 
 • Effective communication

Our employees are the most valuable resources. We create corporate environment that fosters self-esteem. We intend to develop our employees to achieve international level of professionalism with progressive career development. Quality of life will be improved by means of good compensation, benefits, safety, and working environment.

We will use our best efforts to provide a good return on investment for our shareholders, and to create an environment for stable and continuous business prosperity. We will develop our business through optimizing resources with partners, suppliers, and dealers, and compensating them fairly. The company will be managed with clear directions, goals and policies.

As a good corporate citizen, we will conduct our business ethically and socially in a responsible manner with concerns for the environment.

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
EMAIL-SUBSCRIBE
สมัครวันนี้เพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษก่อนใคร
YAMAHA SOCIETY THAILAND
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์