บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (”เรา”) ใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์ การเรียกดูข้อมูลของท่าน หากท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าท่านยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
TYM-Banner-Aerox-Promotion-Prakard-Poll-620x400
TYM-Banner-Aerox-Promotion-Prakard-Poll-1200x775 ชมวีดีโอ

โปรโมชัน

ยามาฮ่าประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 5 แคมเปญ "YAMAHA AEROX MVP SET"

11

มิ.ย. 62

TYM-Banner-Aerox-Promotion-Prakard-Poll-800x600

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 5 สำหรับผู้ที่ร่วมสนุกในแคมเปญ "ํYAMAHA AEROX MVP SET" โดยผู้โชคดีสามารถยืนยันสิทธิ์ โดยการส่งเอกสาร ใบซื้อขายรถ และ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบค่างวด หรือ เอกสารการเป็นเจ้าของรถ เช่น สำเนาทะเบียนรถโดยส่งสำเนามาที่ yamahaautomatic@yamaha-motor.co.th
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 - 13 มิถุนายน 2562 (ปิดยืนยันสิทธิ์เวลา 24.00 น.)

โดยผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์โดยการส่งเอกสารดังต่อไปนี้

   - ใบซื้อขายรถ

   - ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบค่างวด หรือ เอกสารการเป็นเจ้าของรถ เช่น สำเนาทะเบียนรถ

โดยส่งสำเนามาที่ yamahaautomatic@yamaha-motor.co.th ภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น หากผู้โชคดีไม่ยืนยันสิทธิ์รับรางวัลในวันที่กำหนดถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้โชคดีสำรอง กรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ภายใน 45 วันนับจากวันที่ยืนยันสิทธิ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีที่นี่

กระบี่ 
นางสาว สุภารัตน์ บุตรนุช
 
กรุงเทพฯ
นาย ประภัสร์ อรุณสุขสิริ
นาย วัลลภ วิยะเศษ
คุณ เมฆศิริ เศกศิริทัพพ์
นาย สถาพร หล่อทองคำ
นาย อดิศร ทรงวัฒนา
นางสาว ปรียฉันท์ ดวงอัมพร
นาย กิตติศักดิ์ กิตติโรงจน์รัตนะ
นาย สมชัย แซ่เฮ้ง
นาย สิริธรรม ขันอาษา
นาย สรัล ศรีจีนทุม
นาย รังสรรค์ ทัดกลาง
นาง สิงห์ พงษ์สุพรรณ
นางสาว ฑิฆัมพร เอสทริส
นางสาว วราภรณ์ พิริยะประดิษฐ์กุล
นาย กานต์ สุทธิวารี
นาย พร สามิภักดิ์
นาย สมโชค อภัยพลชาญ
นางสาว ญาณาธิป หุ่นทอง
นาย ประทีป วิบูลย์ชัย
นาย พิสิทธิ์ ปฏิมาการ
นาย สุพร เจ็ดพี่น้องร่วมใจ
นาย สุรชัย ชูกวีวัฒน์
นาย วินัย แก้วเรือง
นาย สมนึก สร้อยปิ่น
นางสาว ดลพรรณ เรืองโภคา
นางสาว วิศนี ดำรงศิริกช์
นาย สหศาษฬ์ แสวงหล้า
นาย อานนท์ ปานทองเสม
นาย ธานี ไม้ทอง
นาย อธิวัชร เลื่องลือชัย
นาย อาทิตย์ วิทยา
นาย ชาคริต  สุขนาวัน
 
กาญจนบุรี
นาย ประสงค์ ผ่องใส
นาย จิระศักดิ์ ภู่ทอง
นางสาว วราพร บัวเนตร
 
กาฬสินธุ์
นางสาว หทัยรัตน์ สำราญภูมิ
นางสาว กัญนา ลีระเติมพงษ์
นางสาว ชมัยพร นามวงษา

กำแพงเพชร
นาย บุญลือ อ่อนขจร
 
ขอนแก่น
นางสาว วรรณณิษา ย่อมคำ
นาง ไพรวัน สมบุตร
คุณ สุริยา กาหลง
นาย นันทวัฒน์ นันท์ดี 
นางสาว รัตนา ชินวงค์
นาย เอกชัย ราชสมบัติ
นาง ใหม่ ฮามป้อ
นางสาว อรยา คำภักดี
นาย สมพงษ์ เลิศภูเขียว
 
ฉะเชิงเทรา
นาย วิทวัส มะลิทอง
นาย ปฎิพัทธิ์ สารประภา
 
ชลบุรี
นางสาว ชนกานต์ มณีภาค
นาย กฤษณะ ศรีระกิจ 
นาย พีรพล แพงพุทธ์ 
นาย ทินโชติ พรมโยธา 
นางสาว เรณู มุ่งเติมกลาง 
นาย สมพงษ์ ตั๊นเล่งกิม
นาย ซูเพะ อรรณพนที 
นาย ชีวานนท์ ไพโรจน์ธานิน
นาง หฤทัย โมโลนีย์ 
นางสาว สุมลรัตน์ อารักษ์รัตนโสภา 
นางสาว สุพรรณี บุญเสนอ 
 
ชัยนาท
นาย ภุชงค์ แย้มกันชู
นางสาว อัมพร จุ้ยละไม้
 
ชัยภูมิ
นาย ธีรวุฒิ เทพมณฑา
 
เชียงราย
นางสาว สุภาพร พงศ์ศิริปัญญา 
นาย พิสิษฐ์ เชื้อเมืองพาน
นางสาว เสาร์คำ นามแสง
นาย วินัย อุ่นนันกาศ เชียงราย
 
เชียงใหม่
นาย สุรเดช นันทวัฒน์
นาย อินธิชัย จิตตธร
นาง พูลศรี เตรียมวิศิษฎ์
นาย ประพัฒน์ ศรีอาวัขนาการ 
 
ตรัง
นาง ทิพย์สุคนธ์ ด้วงแก้ว
 
ตาก
นาย ซอฮาโต วิโรจไพศาล
 
นครปฐม
นาย จิรวัฒน์ แตงจั่น
นางสาว ญาณิสสรา เกษนอก
นาย ประสิทธิชัย อินทรักษ์
นาย มานพ มีจันทร์
 
นครพนม
นาง อ้อย ช่างเหล็ก

นครราชสีมา
นาง ลภัสรินทร์ ธนาพิภัทร์วรกุล
นางสาว สายรุ้ง ซึมกลาง
นางสาว แว่นทิพย์ สนับกลาง

นครศรีธรรมราช
นาย พลกฤต ใจกระจ่าง
นาง รัชนีวรรณ แซ่อุ้ย
นาย ฐาปกรณ์ ทองสง

นครสวรรค์
นาย ถวิต ดงดี
นาย ธนาวุฒิ หวานเหนือ
นางสาว อรอนงค์ วงศา
นาง อัชชรา ครองแสงบุญมา
นาย สมชาย ชูเชิดเชื้อ
นาย เสฎฐวุฒิ สท้านสุข
นาย พงษ์ดนัย ปานดวง
 
นนทบุรี
นางสาว จุฬาพรรณ แก้วสว่าง
นาย สมชาย แก้วเขียว
นางสาว พรรณนฤมล กาฬนิล
นางสาว ณิชกานต์ มีมะแม

บุรีรัมย์
นางสาว มลธิรา ลีดี
นางสาว ทัศสุวรรณ ดวงเนตร
นาง ทองเพ็ชร ตันเล
นาง กุลนิภา นรินทร์รัมย์

ปทุมธานี
นาย จิตท์ บุญตา
นาย ศักดิ์ดา ด่างทับทิม
นาย ภูทัย บุญสอง
นาย อำนาจ บุญเรือง
นางสาว จินดารัตน์ ศรีวิไล
คุณ สุรัตนา กุลแก้ว
นางสาว ปาริชาต ปานทรัพย์
นาย ภูดินันท์ อินทับ
นาย สุจิตรา เชื่องพิทักษ์
นาย สุรชัย แก้วเกตุ
นาย จักรพงษ์ เฟื่องฟุ้ง
นางสาว มุฑิตา ปูทอง
นาย ศรนักรบ มงคลฉัตร
นางสาว รัญจวน สิห์สุวรรณ
นาย ยุทธภูมิ แซ่จึง
นาง พัชรียา ทานะวิโรจน์
นาย เพชร ไพรสาร
นางสาว สวิตตา หาระวงค์
นาย สืบสกุล ช่างเพ็ชรผล
 
ประจวบคีรีขันธ์
นางสาว พิพัชรฌา อิ่มทรัพย์สิน
นาย พุฒิพงศ์ ม่วงนาค
นาง โสภา บำรุงรัตน์
 
พระนครศรีอยุธยา
นาย เสกสรรค์ เนื้อแน่น
นาย อานนท์ ยอดเยี่ยม
นาย โอม ชิราพร
นางสาว บุบผาวัน พิพันธ์
 
พังงา
นาย บุญธรรม หงษ์ทอง
 
พัทลุง
นาย สุริยา มาร์อีน

พิจิตร
คุณ ยุพา แก้วแสงงาม
 
พิษณุโลก
นาย ไพฑูลย์ อินทรเทศ
นางสาว อภิญญา เป็งแห
 
เพชรบุรี
นาง พัชรี อาลัย
นาย ภาสวิชญ์ ปุญญาธิกุล
 
เพชรบูรณ์
นางสาว นงนุช ขลิบทอง
นางสาว วาสนา เอี่ยมป้อ
นาย พงศกร นวลเชย
 
แพร่
นาย ณภัทร พื้นงาม
 
ภูเก็ต
นาย ประดิษฐ์ เนาว์ไพร

มหาสารคาม
นาย วันชัย บัวเสนา

ไม่ระบุ
นาย ณัฐวุฒิ วะนุยารักษ์
นางสาว เพ็ญสุภัค สุขแจ่ม
นาย วัฒน์สุพล คงถาวร
นาย สุรศักดิ์ อินต๊ะวงศ์
นาย ทศพร รักอิสสระกุล
 
ยะลา
นางสาว นฤมล วันชัยเจริญเลิศ
 
ร้อยเอ็ด
นาง ฌญัณตรี คำพร
นาย กิตติศักดิ์ พิมพิมล
นางสาว สุวรรณี วรภูมิ
นาย สมชาย เขียวคำวงษ์
นาย สมยศ อบอุ่น 
นาย สุธีร์ บำรุงเวชย์
นาย ณฐนนท์ มิเถาวัลย์
 
ระนอง
นาย จีราวัฒน์ เอกสุภาพันธ์    

ระยอง
นาย สุทธิศักดิ์ จงเจริญ
 
ราชบุรี
นาง น้ำผึ้ง ศิลปนาวา
นาย ประยุทธ โพธิ์ชื่น
 
ลพบุรี
นางสาว หทัยกานต์ พลับศิริ
นาย กิตติธร ธนะศรี
 
เลย 
นาย นำชัย นามวงษ์
 
ศรีสะเกษ
นาย ชัยมงคล ด้วงจุมพล
นาย เมธี สารสุข
 
สกลนคร
นาย ชาญชัย ยิ่งนอก
นางสาว นุจรี ดอกสี
คุณ สุทธิตา เพียสา
สมุทรปราการ
นาย สุรเชษฐ์ เอกสิริลัญจกร
นาย จิรวุฒิ  ทาวูฬ
นาย สุริยา โคทังคะ
คุณ พิมพา แก้วฝอย
คุณ ปริญญา การินทร์
นาย ชนินทร์ ผิวหอม
นาง กัลณษร สำรวย
 
สมุทรสงคราม
นาย รื่นฤดี บุญรอด
 
สมุทรสาคร
นางสาว กัญญารัตน์ แก้วประเสริฐ
นางสาว ปิยาภรณ์ โต๊ะสิงห์

สระบุรี
นาย เฉลิม สมมูล
 
สิงห์บุรี 
นาย จิรพงศ์ ขำเดช

สุพรรณบุรี
นางสาว จิราวรรณ โสมภีร์
นางสาว สุมินตรา สุกาวาสน์
 
สุราษฎร์ธานี
นางสาว สถาพร ชุ่มชื่น 

สุรินทร์
นาย ศักดิ์ดา จินา
นาย นิรุต แป้นดวงเนตร
นางสาว หมาย โชติยา
นางสาว กมลพรรณ เจือจันทร์

หนองคาย
นาย วินิจ สิทธิมงคุณ
นางสาว เนาวรัตน์ สุวรรณเมธา
นางสาว เสาวลักษณ์ นันทะ

หนองบัวลำภู
นาย อภิชาติ บุราณรมยา
นาย กิตติพล โคตรเพชร
 
อำนาจเจริญ
นางสาว สุภาวรรณ แสนพันธ์
 
อุดรธานี
นาย พงษ์พัฒน์ มหาเพชร
นางสาว ศิริกัลยา กระพี้สัตย์
นาง เยาวลักษณ์ โสดาดี
นาง ทิพปภา อินต๊ะปัญญา
 
อุตรดิตถ์
นาง ทองมัน ไชยพรม
 
อุบลราชธานี
นาย นพดล วงค์คำ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถสอบถามรายละเอียดการรับรางวัลได้ที่
064-857-2793

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
REQUEST FOR INTEREST
รับข้อมูลสินค้ายามาฮ่า
YAMAHA SOCIETY THAILAND
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์