บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (”เรา”) ใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์ การเรียกดูข้อมูลของท่าน หากท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าท่านยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
TYM-Banner-Aerox-Promotion-Prakard-Poll-620x400
TYM-Banner-Aerox-Promotion-Prakard-Poll-1200x775 ชมวีดีโอ

โปรโมชัน

ยามาฮ่าประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 4 แคมเปญ "YAMAHA AEROX MVP SET"

15

พ.ค. 62

TYM-Banner-Aerox-Promotion-Prakard-Poll-800x600

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 4 สำหรับผู้ที่ร่วมสนุกในแคมเปญ "ํYAMAHA AEROX MVP SET" โดยผู้โชคดีสามารถยืนยันสิทธิ์ โดยการส่งเอกสาร ใบซื้อขายรถ และ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบค่างวด หรือ เอกสารการเป็นเจ้าของรถ เช่น สำเนาทะเบียนรถโดยส่งสำเนามาที่ yamahaautomatic@yamaha-motor.co.th
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562 (ปิดยืนยันสิทธิ์เวลา 24.00 น.)

โดยผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์โดยการส่งเอกสารดังต่อไปนี้

   - ใบซื้อขายรถ

   - ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบค่างวด หรือ เอกสารการเป็นเจ้าของรถ เช่น สำเนาทะเบียนรถ

โดยส่งสำเนามาที่ yamahaautomatic@yamaha-motor.co.th ภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น หากผู้โชคดีไม่ยืนยันสิทธิ์รับรางวัลในวันที่กำหนดถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้โชคดีสำรอง กรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ภายใน 45 วันนับจากวันที่ยืนยันสิทธิ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีที่นี่

กรุงเทพฯ
นาย ธนพล เพียรสุขสันติ
นางสาว เพ็ญนภา ขจรกลิ่น
นางสาว อุไรรัตน์ ปาลกะวงศ์ณอยุธยา
นาย วีรพงษ์ คงกลิ่น
นาย องอาจ บุญสนอง
นาย สุวิณ ชาวแปดริ้ว
นาย วิทวัส ชูกิตติวิบูลย์
นาย กองพันธ์ สวัสดี
นาย ธนะชัย เปลี่ยนศรีเมือง
นาง พิศวาท ชื่นชม
นาย ทศพล แซ่หว่อง
นางสาว วีระวัลย์ เดชจิรทีปต์
นาย สมเกียรติ สุวรรณศัย
นาย สุภาภรณ์ จันทร์เสริม
นางสาว วันทนีย์ แซ่ตั้ง
นาย ปริญญา เมืองสิริเจริญ
นาย ป่อง แทนงิ้ว
นาย เอกชาติ จิรพิทยาวาณิชย์
นางสาว วันเพ็ญ สวนเพลง
นางสาว เบ็ญจพร สาระภี
นาย ณรงค์ศักดิ์ เฉลิมศรี
นาย ชนะพันธุ์ ศรีเอี่ยมกูล
นาย ปรัชญา
นางสาว วันทนา เนื่องปถม
นาย วุฒิ ผ่าฝน
นางสาว ศิริพร กิตติโสภณธรรม
นาย ณรงค์ศักดิ์ เฮงฤทธิ์ศักดิ์
นาย พรชัย มงคลวรกิจชัย
นาย วชิระ ผลภาษี
นาย อนุชา ส่งเสริม
นางสาว ปณิตา พุ่มพันธุ์
คุณ พรชัย จิตรีหาญ
นาย ธีรภัทร์ ชื่นภักดี
นางสาว นฤมล ประมวล
นาย ขวัญชัย หัตถบูรณ์
นาย สุทธิพงศ์ วงษ์สมาน
นาย อิสระ งามสมชาติ
นาย ชโลทร คันทัพไทย
นาง กรองทิพย์ ขันติวงษ์
นาย สุรเชฐ บุตรโคตร
นาย วรวุธ มาลาวิโรจน์พันธุ์
นาย ประภาศ เกื้องิ้ว
 
กาญจนบุรี
นาย สุทิน มหาพรหม
นาย ดลตรี บุญอินทร์

กาฬสินธุ์
นาย ทองปูน คงแสนคำ
คุณ เอกรินทร์ อุดมครบ

กำแพงเพชร
นางสาว ปรียานุช แสงบัวเผื่อน
 
ขอนแก่น
นาย ธนศักดิ์ ไชยรับ  
นาย ไพรัตน์ ศรีษะ
นาย กฤตธีร์ ภู่สีเขียว
นางสาว ทิพวรรณ พองฤทธิ์
นาย วิคิด โพธิ์ศรี
นาง พูลสุข พิลพันธุ์
นาง ปัทมา แซ่ลอ
 
จันทบุรี
นาย สุชาติ สีลางาม
นาย ขวัญชัย เวชัยยะ

ฉะเชิงเทรา
นาย นเรศ สมสาร

ชลบุรี
นาย ประทีป พริกกระโทก 
นางสาว อริสรา ตันติวราชัย 
นาย อุดม พรมจันทร์
นางสาว กรรณิการ์ รวยรื่น 
นาง ศศิธร ถาวรสาลี
 
ชัยนาท
นาย ธนกฤต โพธิ์โท
 
ชัยภูมิ
นาย เพชร หาวิชา
นาง เตือนใจ กำลังเหลือ
นาย พานิชย์ มงคลเฉลืม
นาย สหรัฐ เพชรล้ำ
 
เชียงราย
นาย ชลันธร ณ เชียงใหม่
นาย ผจญ ใจกล้า

ตรัง
นาง หนูพา หัวเขา
นาย ยุทธการ แย้มแก้ว
 
ตราด
นางสาว อุษา ศรีทอง/สด
 
ตาก
คุณ ดารากร มูลเปี้ย

นครพนม
นาง นุจริน วรรณสา

นครราชสีมา
นาย ปรัธนา สารการ
นาย ศุภชัย เจริญถ้อย
นาง ศิริรัตน์ ระดมจินดา
นาย อดุล เดชดอน
นาย จรัญ สูงโด
นาย เดชธานี จูงกลาง
นาย รัฐภูมิ ทองนอก
นาย ธีรภัทร ชุมพลรัตน์
นาย มงคล คงภักดิ์กิจ
นางสาว สร้อยเพ็ชร สงฆ์นอก 

นครสวรรค์
นาง จันจิรา ขุนพิลึก
นางสาว ปราณี พันฮวบ
นางสาว นิภาพร สมบัติหล้า
นาง เนตรนภา เวชกรณ์
นาย สุกมล โลหะเวช
นาย สยุมพร พุกโหมด
นาย สมคิด ทองดี
นางสาว เก่ง สุทินธ์

นนทบุรี
นาย ยุทธการ รอดเอี่ยม
นาย ธงชัย หิงงาม
นางสาว ปรัธญาน์ วงศ์วุฒิ
นาย ศิริพงษ์ ภู่กาญจนพร้อย
นาย ศักดิ์รินทร์ บัวผลิ
นาย ปรีชา แก้วชูเงิน
นาย รุจน์ ลามอ
นาย ณัฐวุฒิ ชัยโชติ
นาง บุญตา วันคำ
นาย สหรัฐ กิจรักธรรม
นาย ณรงศักดิ์ ธโนภาสรัตน์
นาง อรนุช แตงสะอาด
นาย เกรียงไกร นาภรณ์

บึงกาฬ
นางสาว ภัทรามาศ ใจศิริ

บุรีรัมย์
นาย พีรพงษ์ แผ้วพลสง
นาย วีระโชค นะรมรัมย์
นาย ราวี ราชประโคน
นาย โชคชัย ศรีณรงค์

ปทุมธานี
นาย ชำนาญ ธงสันเทียะ
นาง ศรีฟอง ด่านพงษ์
นาย ธเนศ ถาดแก้ว
นาย รุ่งโรจน์ สิงห์ศักดิ์
นาย ไพฑูรย์ กองบุญ
นาย สราวุฒิ บัวสด

ประจวบคีรีขันธ์
นาย สมเกียรติ สวนเกิด
นางสาว ยุพิน นุชเกลี้ยง

ปัตตานี
นาย สะมาแอ เตาะสาตู
นาย ซุลกิฟลี มะมิง
 
พระนครศรีอยุธยา
นาย สำเริง ภาคนะถา
นาย ชยพล หงษ์ทอง

พะเยา
นาง อำพร จันธิมา
นาย เจตริน ถาวดี

พัทลุง
นาย นฤเบศวร์ พันเศรษฐ

พิจิตร
นางสาว สุคนธา คณะช่าง
 
พิษณุโลก
นาย จักรพรรดิ์ น้อยวงศ์
นาย สรเดช ศรีทองทา
นาง ลำจวน ชาวเขา
นางสาว ณลีนาจ คดคง

เพชรบูรณ์
นาย กรณ์ ธนิตเลิศวงศ์
นาย สุกฤษฎิ์ มีนำพันธุ์
นางสาว กิจพร เสาทอง
นาย ฉลวย สมสี

ภูเก็ต
นาย กฤษณพล นุ่นสุวรรณ
นาย บุญมี ลัวะติ้น
นาย พัลลภ นราประเสริญวงค์
 
มหาสารคาม
นาย ธีระพล อันดี

มุกดาหาร
นางสาว เสาลักษณ์ ไศละบาท

ยโสธร
คุณ มณวดี ตันแก้ว

ยะลา
นาย อับดุลฮาเลม ดือราแม
 
ร้อยเอ็ด
นาย อดุลย์ แสนมาตร
นาย เสริม ชนไพโรจน์
นาง สุบัน ศรีสุขวัฒนกิจ
นางสาว ต๋อย แก่นนาคำ
นางสาว อ่อนจันทร์ ทองดอนดู่

ระยอง
นาง ศิริแข เจริญสุข

ราชบุรี
นางสาว นันธนันท์ ศรีเจริญ
 
ลพบุรี
นาย วีรพงษ์ วงษ์เสือ

ลำปาง
นาย ชินวัตร ราชคม
นาย อรุณ ช่างลืม
 
ลำพูน
นาย ทินกร เอิ้นปะเติน
นาย วิทยา ถาคำเลิศ
 
เลย
นาย มนตรี จงชิดกลาง
 
ศรีสะเกษ
นาย ยุทธนา วาฤกษ์ดี
นาย พูนผล พันธ์แก่น
คุณ ละอองดาว มีชัย
 
สงขลา
นางสาว อุทัยวรรณ หมินหมะ
นาย เอกรัตน์ จันทร์กรุง
นาย รุจิกร จันทะโร

สมุทรปราการ
นาย มานัส ทรัพย์ประเสริฐ
นาย สิงห์ วิญญุพันธ์
คุณ วิมล แสงครุฑ
นาย ธีระยุทธ ทบประดิษฐ์
นาย จิรภัทร เผื่อนด้วง
นางสาว สาวิตรี มั่นภาวนา
นาย โยธิน หมอนทองเทียม
นางสาว สมจิตร อุณรุท
นาย ณัฐพล ศรีทรัพย์

สมุทรสงคราม
นางสาว นรรัตน์ แพรพันธุ์

สมุทรสาคร
นางสาว กัญญารัตน์ แก้วประเสริฐ
นางสาว ปิยาภรณ์ โต๊ะสิงห์

สระบุรี
นางสาว ยุภารัตน์ สุมาลัย
นาย สมศิริ โภคาพาณิชย์
นางสาว วัชรินทร์ น้ำจันทร์
นาย พีระพร มิ่งขวัญ
นาย สมชาย เต่าทอง

สุโขทัย
นาย กู้เกียรติ สร้อยสุวรรณ์
นาย อดิศักดิ์ วงค์กลม

สุพรรณบุรี
นางสาว วิมล เชื้อทอง
นาย สุรชัย เพชรทอง
 
สุราษฎร์ธานี
นางสาว พลอยไพรินทร์ นาไข 
นาง ดวงเดือน อินนาปา 
นางสาว นิสา แอนจีลีน่า รูบีซั่ม 
นางสาว รัตรา โดยเจริญ

สุรินทร์
นาย วัชระ กอนรัมย์

อ่างทอง
นาย สุทัศน์ บุญนาค

อำนาจเจริญ
นาย อนุพงษ์ สายสุด
 
อุดรธานี
นาง ฉวีวรรณ นามศรี
นางสาว เกวลิน ขันติจิตร
นาง รัตนา อิ่มปรีดา
 
อุตรดิตถ์
นาง สุนธร ปังคำ

อุบลราชธานี
นาย ดนุชา คำทา
นางสาว สัจจา บุญยงค์
นาย บุญทัน วงษาชัย
 
ไม่ระบุ
คุณ พงษ์เทพ คนเพียร
นาย เทศ ไกรสุข
นาย แผ้ว รอดเกิด
นางสาว ชนะกานต์ เติมศิลป์
นาย สงวน จันทร์คำวงศ์

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถสอบถามรายละเอียดการรับรางวัลได้ที่
064-857-2793

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
REQUEST FOR INTEREST
รับข้อมูลสินค้ายามาฮ่า
YAMAHA SOCIETY THAILAND
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์