ชมวีดีโอ

โปรโมชั่น

ยามาฮ่าประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 3 แคมเปญ "YAMAHA AEROX MVP SET"

23

เม.ย. 62

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 3 สำหรับผู้ที่ร่วมสนุกในแคมเปญ "ํYAMAHA AEROX MVP SET" โดยผู้โชคดีสามารถยืนยันสิทธิ์ โดยการส่งเอกสาร ใบซื้อขายรถ และ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบค่างวด หรือ เอกสารการเป็นเจ้าของรถ เช่น สำเนาทะเบียนรถโดยส่งสำเนามาที่ yamahaautomatic@yamaha-motor.co.th
ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 - 25 เมษายน 2562 (ปิดยืนยันสิทธิ์เวลา 24.00 น.)

โดยผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์โดยการส่งเอกสารดังต่อไปนี้

   - ใบซื้อขายรถ

   - ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบค่างวด หรือ เอกสารการเป็นเจ้าของรถ เช่น สำเนาทะเบียนรถ

โดยส่งสำเนามาที่ yamahaautomatic@yamaha-motor.co.th ภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น หากผู้โชคดีไม่ยืนยันสิทธิ์รับรางวัลในวันที่กำหนดถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้โชคดีสำรอง กรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ภายใน 45 วันนับจากวันที่ยืนยันสิทธิ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีที่นี่

กระบี่
นาย ปริเทพ คงชุม
นาย สุนทร จันทร์ทิม
 
กรุงเทพฯ
นาย ศรัณย์ ศรีแสงทอง
นาย ธีรโชติ เมืองโพธิ์
นาย มณฑา ภูมี
นาย สิทธิพงษ์ ธีรานพ
นาย นพดล วงศ์เจริญชัยชนะ
นาย ชุมพล พรมสว่าง
นาย วิทัศน์ บัวธรรม
นาย สมชาย สายสุวรรณ
นาย ธนพล ไชยพล
นาย สุเมธ ยอดเขื่อง
นาย ณัฐพร ศรีสวัสดิ์
นาย สมพงษ์ วรรณโชติ
นาย เอกชัย สิริประภาพร
นาย นันทพงศ์ เขียวงาม
คุณ วรรณภาลักษณ์ บุญสกุลเจริญ
นาย วรพจน์ ไตรบุญ
นาย ทศพล จินากูล
นาย จิรพงษ์ ยิ้มอยู่
นางสาว จิราพร ช้างเยาว์
นาย สามารถ วงศ์ศรีสุนทร
นาย ณัฐวุฒิ เต้าทอง
นาย นิคม ขําจิตต์
นาย เปล่งยศ ราชวังเมือง
นางสาว อารยา เจนติดต่อ
นาย ชลชาติ แววคุ้ม
นาย ณัฐพษ์ หอมนิยม
นาย สุรพล เพ็งประสิทธิ์
นาย ศักดาวุฒิ ศิริสัมพันธุ์
นาย วีรยุทธ สาระชู
นางสาว ทัศนีย์ แก้ววิชิต
นาย สุนทร ต้นทองคำ
นางสาว พวงเพชร คุณาการ
นาง ชลอ เรืองกอง
นาย นนทเดช เยาวพฤกษ์
นาย จิรัฏฐ์ ธนะพีราวัจน์
นาย ธีระ เดโชธรรมสถิต
นาย อนุทิน วันเพ็ง
นาย นรินทร์ จามจุรี
นาย คมฤทธิ์ บัวภา
นาย พิชิต เลิศวงษ์ไพศาล
นาง นนทชา ปรางทอง
นาย สิระ เชษฐดมเดชา
นาย มนัส บุญสนองชีพ
นาย นพพร เขียววิเชียร
นาย ณรงค์ อ่อนสมบูรณ์
นาย กิตติชัย ภาณีมธุรส
นางสาว ชลธิชา นาสวน
นาย มูไฮมิง เจ๊ะดอเลาะ
นาง วันทนา วงศ์เมือง
นาย เสรี หมื่นจำนงค์
นาย อนุสรณ์ เชาวนะ
 
กาฬสินธุ์
นาย วีระพงษ์ ทองจรัส
 
กำแพงเพชร
นางสาว วาสนา ขวัญยืน
 
ขอนแก่น
นาย สันติ กลโคกกรวด
นางสาว จันจิรา เปี่ยมศิริ
นางสาว จีรภา นามหานวล
นาง พงษ์มณี โพนหลวง
คุณ สุชาดา เรทัลลิกค์

จันทบุรี
นาง ดวงแก้ว เขน่วม
นาย จิตติพัฒน์ สอาด

ชลบุรี
นางสาว จันทร์เพ็ญ บุญยิ่ง  
คุณ วิโรจน์ นนทฤทธิ์ 
นาย เดชาธร สังวรวงศา  
นาย สุนันท์ เรืองนาม
นาย สายัน จันทรดิษฐ์
 
ชัยนาท
นาย ธรรมธัช มากุญชร
 
ชัยภูมิ
นางสาว กุลธิดา เพชรอ่อน
นาย กฤษดา นิลวะดี
 
เชียงราย
นาย ดนุพล ภมรพงศ์ไพศาล

เชียงใหม่
นาย นฤพล ชัยศรี
นาย เพลิน แสงคำ
นาย กิตติพงศ์ อำชำฤทธิ์
 
ตราด
นางสาว นุชจรินทร์ วรรณสวาท
นาย วัชระ ประวาศวิน
 
นครปฐม
นาย นที สอนกระต่าย
นาย ณัฐวิชย์ ปัญญา
นาย วีระพงษ์ คล้ายชนที
 
นครพนม
นาย มงคล วงศ์ศรีชา
 
นครราชสีมา
นาย ประสม วิโรจน์วงษ์ชัย
นาย สิทธิศักดิ์ ศรีนวลดี
คุณ สสิธร ทรายแก้ว
 
นครสีธรรมราช
นาย ธนรัฐ สุขวรรณโน
นาง ประทีป โปณะทอง
นาย บรรหาญ กรรมโชติ
 
นครสวรรค์
นาย สมพร สุพรรณ์
นาย สมชาย รักสนิท
นาย วิทยา แก้วการไถ
 
นนทบุรี
นางสาว ชาลิสา ม่วงเอี่ยม
นาง สุนิสา ศรีทองใบ
นาย พรชัย เฉลิมทรัพย์
นาย กฤษฎา เอื้อสกุล
นาง รัชตา สุวรรณ์
นาย ปฏิวัตร แซ่โจ้ว
นาย วิวัฒน์ เจริญพานิช
 
นราธิวาส
นาย ลุตฟี สะอิ
นางสาว ลียานา สะแลแม
 
บุรีรัมย์
นางสาว ณัฐนันท์ ชาติจอหอ
นางสาว เกียรติ์ บุตรวงษ์
นาย สมร ธาตุใหม่
 
ปทุมธานี
นาย ยุทธภูมิ แซ่จึง
นาย สุรชัย แก้วเกตุ
คุณ ฐานวัฒน์ คงคาดิษฐุ์
นาย สนั่น มีมาก
นางสาว พิมพัชญา วรฤทธิ์
นาย ณัฐวุฒิ ดวงพลอย
นาย ดนัย วินัยวัฒน์
นาย ปัญญา กลัดแสม
นางสาว ดาวเรือง ระวังภัย

ประจวบคีรีขันธ์
นาย สมพงษ์ เจียมแพ
นาง ฐิตาภา มีสมบัติ
ปราจีนบุรี
นาย เมฆวิเชียร น้อยประชา
 
อยุธยา
นาย จรูญวิทย์ จริตพจน์
นาย ธีรวุฒิ สิทธิศักดิ์
 
พะเยา
นาย วิสิษฐ์ คำดี
นาย รุ่ง ฟักเขียว
 
พิจิตร
นาย นรินทร์ สงประเสริฐ
นาย บุญนำ รัศมี
นาย อิทธิชัย เหรียญวิจิตร
 
พิษณุโลก
นาย อนุชา อินทรชัย
 
เพชรบุรี
นาย ทวีศกดิ์ น้อยจริง
นาย ทศพล สามศรีทอง

เพชรบูรณ์
นาย ชำนาญ แสนสูงเนิน
นาย เอกชัย คำพิลานนท์
 
แพร่
นาย กิตติพงศ์ จตุรพรโอภาส
 
ภูเก็ต
นาย บุญยืน ไชยยุทธ
นางสาว วิลาวรรณ อุปภัมภ์
 
มหาสารคาม
นาย ธวัช สิมลาโครต
นาย ไพรยนต์ เจริญสว่าง
 
มุกดาหาร
นาย พัชร จันปุ่ม
 
ยโสธร
นาย สาคร วันทาดี
นางสาว พิลมวดี โกกะพันธ์
 
ยะลา
นาย พัฒนชาติ รัตนพงศ์
 
ร้อยเอ็ด
นาย เครือวัลย์ เเสนกุล
นางสาว ระออง ศรีชนะ
นาย ปรีชวรรธน์ บุญไชย
นาย รัฐภากร คำแพงศรี
นาย ยุทธภูมิ จาดพิมาย
นาย ตี๋ มงคุณคำชาว
 
ระนอง
นาย ธเนศ รัตนา    
 
ระยอง
นาย ชัยรัตน์ ผ่องแผ้ว 
นาง รุจาภา เสียงวิไล 

ราชบุรี
นาย ธนากร เสมสวัสดิ์
นางสาว ปิยมล ตาลเจริญ
นาย หิรัญ อุ่นนา
นาย เอกรัฐ มั่นดี
 
ลพบุรี
นางสาว ต้อย เมืองเกิด
 
ลำพูน
นาย สุวินัย ขันธธง(เคหะ)
นางสาว ณัฐรุจา เมืองทอง

เลย
นาย นพดล อั้วกำจัด
นาย เชิงชาญ ต้นภักดี
 
ศรีสะเกษ
นางสาว นิดา จงรักษ์
นาง คำพอง ศรีบุริบูรณ์
นาย สุริยันต์ สุริยุทธ

สกลนคร
นาย สันติ พรมโย(แหลม)

สงขลา
นาย ไผทรัฐ ชายขวัญแก้ว 
คุณ วิสันต์ ดิสถาพร
นางสาว ณัฏฐ์กานดา ศรีชัย

สมุทรปราการ
นาย อวิวัฒน์ กุลบุตร
นาย สุรเชษฐ์ จูน้อย
นาย นิวัฒน์ ทรัพย์สถิต
นาย จเร โพธิ์ผลิ
นาย วิษณุพงศ์ โล่กิม
นางสาว รุ่งรัตน์ ปัทมฤทธิ์
นาย ยูซบ โต๊ะสะเเละ
นาย สมเด็ด สินการ
นาย ชัยโรจน์ อ่อนอารีย์
นาย ศราวุฒิ ศรีวิเศษ
นาย อรุณ สุขแก้ว
นาย ไกรภพ หมอทิพย์
นาย ธวัช แสงครุฑ
นาย ไกรวิทย์ อินทร์เทศ
นางสาว อัญชลี ศรีนาค
 
สมุทรสงคราม
นาย ประเสริฐ ก๋ำดารา

สมุทรสาคร
นาง จิรวดี วิภูสิทธิกุล
 
สระบุรี
นาย ไชยา ศิริโภค(อ่าว)
นาย ชัชชัย ชัชวารี
นาง ยุพา แสนใจ

สุโขทัย
นาย มงคลชัย ค้างคีรี
 
สุราษฎร์ธานี
นาง วารีพร ทีฆะวัฒนากร
นางสาว สุพัตรา ศิริรัตน์ 
นางสาว ฐิติรัชช์ ชาติวงศ์เจริญ 

สุรินทร์
นาง ปราณีต อาจหาญ

หนองคาย
นาย สุรสิน ปาลาด

อ่างทอง
นางสาว มีนา ยรรยงลือชัย
นางสาว ธัญชนิศรา ปานนวม
 
อำนาจเจริญ
นางสาว อรวรรณ ถือสัตย์

อุดรธานี
นาย อวิโรจน์ โคตรเพชร
นางสาว สุภาพร หิริโอนาถา

อุตรดิตถ์
นาย ณรงค์ ประจำทอง
 
อุทัยธานี
นาย เอกราช สาโรจน์
 
อุบลราชธานี
นางสาว ปาลิตา เที่ยงตรง
นางสาว ผกาทิพย์ ประพาศรี
นาย จรัส สูงไธสงค์
นาย พินิตย์ ทองเหลือง
 
ไม่ระบุ
นางสาว สายใจ มูลจิตร
นาย ณรงค์ชัย ดีเมือง
นางสาว อรณัฏฐ์ นิพัทธารักษ์
นางสาว ปรียานุช สังสาย
  
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถสอบถามรายละเอียดการรับรางวัลได้ที่ 064-857-2793

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
EMAIL-SUBSCRIBE
สมัครวันนี้เพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษก่อนใคร
YAMAHA SOCIETY THAILAND
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์