ชมวีดีโอ

โปรโมชั่น

ยามาฮ่าประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 2 แคมเปญ "YAMAHA AEROX MVP SET"

01

เม.ย. 62

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 2 สำหรับผู้ที่ร่วมสนุกในแคมเปญ "ํYAMAHA AEROX MVP SET" โดยผู้โชคดีสามารถยืนยันสิทธิ์ โดยการส่งเอกสาร ใบซื้อขายรถ และ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบค่างวด หรือ เอกสารการเป็นเจ้าของรถ เช่น สำเนาทะเบียนรถโดยส่งสำเนามาที่ yamahaautomatic@yamaha-motor.co.th
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562 (ปิดยืนยันสิทธิ์เวลา 24.00 น.)

โดยผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์โดยการส่งเอกสารดังต่อไปนี้

   - ใบซื้อขายรถ

   - ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบค่างวด หรือ เอกสารการเป็นเจ้าของรถ เช่น สำเนาทะเบียนรถ

โดยส่งสำเนามาที่ yamahaautomatic@yamaha-motor.co.th ภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น หากผู้โชคดีไม่ยืนยันสิทธิ์รับรางวัลในวันที่กำหนดถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้โชคดีสำรอง กรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ภายใน 45 วันนับจากวันที่ยืนยันสิทธิ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีที่นี่

กระบี่
นาย ประทีป เศียรวงศ์
นาย ชัยศักดิ์ ลิบง
 
กรุงเทพฯ
นางสาว อำพา รัตนดี
นางสาว ปาริชาต เรืองกอง
นางสาว กนกวรรณ วายุพัฒน์
นาย ธีรวัฒน์ ปริสุทธิคุณาพร
นาย จีรพัฒน์ รตางศุ
นางสาว สมนึก อาจหาญ
นาย ศักดิ์ชัย ลุผล
นาย ทรงวุฒิ ตั้นอุยหลี
นาย ทรงศักดิ์ แอกทอง
นาย จิโรจน์ สุวัฒนะพงศ์เชฏ
นาย ไมล์ เหมหงษ์
นางสาว เรืองรอง ยิ้มยวน
นางสาว พิชญ์สินี เขียวรัตน์
นาย สัจจา สมสะอาด
นาย เกียรติศักดิ์ สำเนียงดี
นางสาว ภัสรา เขียวขำ
นาย วัชรพล สุดดี
นาย นที นิมา
นาย สถาพร สัมภวะผล
นาย วรรณะ ทองยอด
นาย เด่นชัย อุดม
นางสาว กนกวรรณ สายสมร
นาย คณาสิทธิ์ พลอยสวาท
นาย นพพล อ่ำสำลี
นาย กานต์ วรเมท
นาย ศักรินทร์ ธรรมสิงห์
นาย จิรภัทร วัดทอง
นาย ชิต เจริญเสรีชัย
นาย อภิสิทธิ์ ธัญรัตนกุล
นาย ทัทธิ ม่วงศรี 
นาย ชิตวัน รุจธนาตย์
คุณ สหฤทธิ์ รังรงทอง
นาย กันตภณ อยู่นุช

กาญจนบุรี
นาย เฉลียว พุทธสอน
นางสาว พเยาว์ ตันเจริญ

ขอนแก่น
นาย ปิยะ จัตุชัย
คุณ ทองม้วน เบ้าคำ
นาย ทองสา นามวิเศษ
นางสาว รัชนีกร กุญแจทอง
นาย วิวัฒน์ วงสวาห์
นาย ยศธร ศาสตรี

ฉะเชิงเทรา
นาย อานันท์ ศรัทธาธรรม
นาย ธนบดี ดำรงศักดิ์
นาย บุญเยี่ยม เอี่ยมใจ
นาย อภิชาติ สุระภักดี

ชลบุรี
นางสาว ฉันทนา ไตรศิริ
นางสาว ยุพิน จำชาติ 
นาย ปรีชา ชัยนันท์ 
คุณ สัมฤทธิ์ วงศ์ทิพยวารี 
นาย ศรทฤกษ์ กลิ่นแก่นจันทร์ 

ชัยนาท
นาง กนกวรรณ วาสนดิลก
นาย วัลลภ จันทร์อิน

ชัยภูมิ
นาย ชัยพร จันทร์ภิรมย์
ชุมพร
นาง อารีย์ เชาวนะสินธุ์

เชียงราย
นาย พิษณุพงศ์ งามสน
นาย เอก นามศรีทิ
นาย วัชรพงศ์ อินทราคำ

เชียงใหม่
นาย กิตติศักดิ์ รัตนกระจ่างศรี
นาย ดนุเดช แจขะจัด
นาย นภดล เลือดนักรบ
นางสาว ยิงโว่ บุญตา
 
ตรัง
นาย ราชันย์ รักษานาค 
นางสาว โชติกา ชัยเพชร

ตาก 
นาย สมศักดิ์ บัวระพา
 
นครนายก
นาย อัคนีย์ รามโกมุท
 
นครปฐม
นาย จิรพงศ์ อัศวนนท์ 
นาย อภินพ เอมวัฒนะ
นางสาว นฤดี สมรรคะบุตร
นครพนม
นาง สาถิต โมธรรม

 
นครราชสีมา
นาย นิพนธ์ เหี้ยมเหิน
นาย ณัฐกร สังเงิน
นาย จักรภัทร เกลียวเงิน
นาย ดนุพงษ์ เจนไพร
นาย สุทธิศักดิ์ สันธิยะ

นครสีธรรมราช
นาย จีรศักดิ์ บุญศรีโรจน์
นาย สิทธิศักดิ์ สุภาพ
นางสาว นภัสสร จันทร์พุ่ม
นาย สิทธิกร โพธิ์วิเชียร

นครสวรรค์
นาย สมชาย ชูเชิดเชื้อ
นาย สมบรูณ์ กมุทชาติ

นนทบุรี
นาย นิรันดร์ จันทร์โต
นาย ธนวรรณ์ ตะบูนเพชร
นาย จักรภัทร อาจสม
นาย สืบพงศ์ บุญสวัสดิ์
นางสาว กมลชนก เงินหรั่ง
นาย ระพีพงษ์ บุญชิด
นาย บุรินทร์ คล้ายท่าโรง
นาย วินัย โกฏสันเทียะ
นาย ศาสดา สะดะ
นาย นิรันดร์ อรุณ

นราธิวาส
นางสาว มัซซูรีย์ อับดุลอาซีส
นางสาว มารีแย บินสาเมาะ

น่าน
นาย นริศ โนอินทร์
บุรีรัมย์
นาง สุกัญญา เพกประโคน

ปทุมธานี
นาย โซเทีย สอน
นาย วรพงษ์ ริมสกุล
นาย สิทธิโชค บุนนาค
นาง สุจิตรา พงสุระ
นาย ไพรัตน์ รู้แผน
นาย อภิวัฒน์ หนุนภักดี
นาย สุเมธ ชิงดวง
นาย วิโรจน์ ดิเรกศรี
นางสาว ปราณี พุทธสะ
นางสาว สวิณา จันทร์ทับ

ประจวบคีรีขันธ์
นาย สรนันท์ เทียนถม
นาย ประวิทย์ ปิ่นเนียม

ปัตตานี
นางสาว อามีเน๊าะ ประไมสูรี
นางสาว เสาวณีย์ อะแม

อยุธยา
นาย ศุภรัตน์ ทิพยะพร

พะเยา
นางสาว พรธิดา อักษรณรงค์
 
พังงา
นาย ธินาภรณ์ สิทธิการ
 
พิจิตร
นาย นิรันดร์ สว่างศรี
นาย บุญแทน ขุนชัย
 
พิษณุโลก
นางสาว โยธิตา ดาทอง
 
เพชรบูรณ์
นาย มงคล ลมบน
 
แพร่
นาย ฐนิสพงษ์ ปินตาวงศ์
นาย วิจิตร คำกุ้ม
นางสาว ธนพร สีสะอาด
 
ภูเก็ต
นาย อนุชา หนูเชต
นาย จันทรัตน์ พรเจริญวิโรจน์
 
มหาสารคาม
นางสาว สุรีฉาย สุวรรณสุขา
 
ยโสธร
นาง ดรุณี สีนอร์
นาย เสริมศักดิ์ ผาสุข
ยะลา
นาย อับดุลการิม สามะ

ร้อยเอ็ด
นาย เกรียงศักดิ์ อุ่นเมือง
นาย ธีรพงษ์ โพธินาม
นางสาว มณีรัตน์ เสารางทอย

ระยอง
นาง กชภรณ์วรรณ สัจจนดำรงค์
นาย วีระ กันขุนทด

ราชบุรี
นาย กฤษณะ นาคชู
นางสาว นิรชา หาญกุล
นางสาว ณัฐพร คันทราช
นาย มีชัย สุขประเสริฐ
นาย เอกรัตน์ สุทธิสาร
 
ลพบุรี
นาง สมฤดี คารลี
 
ลำปาง
นาย ศุภชาติ ไชยรัชฎ์
นาย ธวัชชัย พลอยเพ็ชร
นาย วิษณุพร เชื้อดวงขาว
 
เลย
นางสาว กนกภรณ์ เพียซ้าย

ศรีสะเกษ
นางสาว อุดมพร สามารถ
นาย วิเชียร บุบผาสิงห์
นางสาว อุดร สุขใส
นางสาว เสาวรีย์ นามวงษ์
นางสาว อรริษา ทาสะอาด
นางสาว สมพร สุพรรณ

สกลนคร
นาย ปรีชา ศรีอุ่น
นาย หาญ กุลภา

สงขลา
นาย ธันวา จันทรัตน์
นาย ภูสิษฐ์ จันทมณี

สมุทรปราการ
นาย ณภัทร นารคสมบรูณ์
นาย ประจิต คำแจ่ม
นาย วินัย จันทร์รัศมี
นาย อธิวัฒน์ เรืองศิริธีรกุล
นาย ตฤนญะภพ แอกทอง
นาย อัษฎายุธ สรรพมรรค
นาย อิทธิกร เย็นฉ่ำ
นาย สมพร แจ่มแป้น
นาย สรวุฒิ วงษ์สวัสดิ์
นาย พลากร มิตรธรรมณะ
นาย สุบรรณ์ หนูสงค์
นาง วาสนา วงศ์ฤชุ
นาย เสกสรรค์ ขำสิงห์
นาย มงคล คงขน
นาย เอกลักษณ์ ปิณฑวนิช
นางสาว เนตรนภา ศรวารี

สมุทรสาคร
นาย เกรียงศักดิ์ อรุณนัฎ
นางสาว เกตุวิไล นิลน้อยศรี
 
สระบุรี
คุณ จิระพงษ์ จันทร์หอม
นาย จิรัฐิวัฒน์ บุญสนธิ
นาย เรืองศิลป์ พรมนต์
นาย วัฒนา ทานธรรม
 
สิงห์บุรี
นางสาว สายใจ สอนรอด
 
สุโขทัย
นาง ประทีป อิ่มเพ็ง
 
สุพรรณบุรี
นาย เฉลิมชัย โพธิ์สุวรรณ
 
สุราษฎร์ธานี
นาย พีระพงษ์ วงศ์ประไพ 
นาย สมเกียรติ สุขสว่างโรจน์  
นาง สุชาดา เอลซัน 
คุณ กฤษฏิ์ ภิรมย์ธนารักษ์
นาย วิรุณ ทองรัตน์

สุรินทร์
นางสาว ปิยพร บุญสุข
นาย สรณวิทย์ ศิริกิจจารักษ์
นางสาว สุธาศิณี เทียนทอง

หนองคาย
นาย ธรากร โพธิรัตน์
คุณ สุวนันท์ บุตรราช
นาย ประครองสิทธิ์ อ่อนโก้ก
 
หนองบัวลำภู
นาง ศรีนวน จำปาแก้ว
นาย ชาญวิทย์ พันธ์เลิศ
นาย ศราวุฒิ หาสอดส่อง
 
อุดรธานี
นางสาว วาริณีย์ ดาทอง 
นาย สมปอง ผิวดำ
นางสาว ศิริวรรณ ทันดี

อุตรดิตถ์
นาย เฉลิม นวลประสพ

อุทัยธานี
นางสาว ชลธิชา อินทรหนองฉาง
 
อุบลราชธานี
นางสาว จินดา หกพันนา
นาย คำไข พิมจันทร์

ไม่ระบุ
นาย อดิศร ทวีพรสุข
นาย อภิวัฒน์ ปลื้มใจ
นาย สุวัฒน์ ถึงเพ็งพันธ์

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
EMAIL-SUBSCRIBE
สมัครวันนี้เพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษก่อนใคร
YAMAHA SOCIETY THAILAND
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์