ชมวีดีโอ

โปรโมชั่น

ยามาฮ่าประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 1 แคมเปญ "YAMAHA AEROX MVP SET"

20

มี.ค. 62

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1 สำหรับผู้ที่ร่วมสนุกในแคมเปญ "ํYAMAHA AEROX MVP SET" โดยผู้โชคดีสามารถยืนยันสิทธิ์ โดยการส่งเอกสาร ใบซื้อขายรถ และ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบค่างวด หรือ เอกสารการเป็นเจ้าของรถ เช่น สำเนาทะเบียนรถโดยส่งสำเนามาที่ yamahaautomatic@yamaha-motor.co.th
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 - 22 มีนาคม 2562 (ปิดยืนยันสิทธิ์เวลา 24.00 น.)

โดยผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์โดยการส่งเอกสารดังต่อไปนี้

   - ใบซื้อขายรถ

   - ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบค่างวด หรือ เอกสารการเป็นเจ้าของรถ เช่น สำเนาทะเบียนรถ

โดยส่งสำเนามาที่ yamahaautomatic@yamaha-motor.co.th ภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น หากผู้โชคดีไม่ยืนยันสิทธิ์รับรางวัลในวันที่กำหนดถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้โชคดีสำรอง กรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ภายใน 45 วันนับจากวันที่ยืนยันสิทธิ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีที่นี่

กรุงเทพฯ
1. นนทิเทพ ไฝเพชรดี
2. ปริศรา  อินเทวา
3. อารักษ์ ทรัพย์กิตติวุฒุิ
4. มานะพล ประสมพันธ์
5. หัศดร แสนโคตร
6. เกรียงไกร แซ่อึ้ง
7. ดรุณี เมฆคำ
8. จเร ดิษฐสังวรณ์
9. จิระวิน มิตรประยูร
10. สิริวัฒน์ ศะศิสมิต
11. พรเทพ ศรีวะนนท์
12. สิโรตม์ วงษ์สุริยัน
13. วิศรุต เมฆแซ่ม
14. ชลทิศ อหะหมัดจุฬา
15. กรณ์สมัคร ณ โลกา
16. สุภารัตน์ เสียมไหม
17. ณรงค์วิทย์ พรหมคณะ
18. สันติ เชี่ยวกล
19. สุรศักดิ์ แมฆลอย
20. สมพงษ์ คงคะคิด
21. เฉลิมเจต รายเวทย์
22. อภิญญา ยุทธนาวา
23. สมถวิส รอบสุข
24. โยธิน มาตลาด
25. จันทร์ฉาย รัตนบัวพา
26. องอาจ อภิสิริเดช
27. สุทิน เพ็งแสงทอง
28. วสันต์ ศรีประทุม
29. วิษณุ นาคนาค
30. สนั่น สีดา
31. สนอง เอี่ยมสะอาด
32. สุจิครา คำรังสี
33. พงศ์ศักดิ์ จุมปี
34. วรายุทธ ช่วยชู
35. พีระพงษ์ วุฒิ
36. วรายุทธ ช่วยชู
37. สุวรรณา ตราเงิน
38. อุทัยวรรณ ดวงเคน
39. วีรชาติ หนูเจริญ
40. ธรรมศักดิ์ สว่างเรียน
41. มานพ ทับเกตุ
42. สหรัฐ กะลำพะบุตร
43. คริส กฤตยาเชวง
44. ธนทัต หมกเมืองแล้ง
45. อัครเดช โพธิ์ลิบ
46. วิชุดา ศิริพลอยประกาย
47. ศราวุธ แซ่ตั้ง
48. จิราภรณ์ จรทะผา
49. อาร์ม หอมสุวรรณ

กาญจนบุรี
1. ณฤชา ยาโนละ

กาฬสินธุ์
1. สมาต ใจใหญ่

กำแพงเพชร 
1. ดวงดาว โสมะภี 
2. ธีรวัฒน์ สมปัญญา 

ขอนแก่น 
1. สุนันท์ อินบุญญา 
2. สวง ชาลี 
3. ปิยะนุช ตุ่นเฮ้า 
4. โสภา บุพโต 
5. อรุณศิริ นาคเหลา 
6. สวลี จันใจเดิด 
7. เสาร์ ดำมะณีจันทร์ 
8. ณภัทร สุวรรณ์ 
9. อดุลย์ แสนสวนจิก 
10. สุภาภรณ์ หล้าพลชาย 

จันทบุรี
1. พัชรินทร์ จุลศรี 
2. ทวี ยาพันธ์ 
3. จิราพร สีหมอก 
4. จักรกังวารไพย์   สายแวว 

ฉะเชิงเทรา
1. ปริฉัตร ใหม่ก๋งลาย 
2. ทวีพร พิชิตชาญชัย 
3. กฤษณา  พรมมา 
4. ปราโมทย์ อ่ำชะรุ่ง 
5. ประภาสิริ โชติวงษ์ 

ชลบุรี
1. มนตรี บัวคำ 
2. กุลิสรา ณิชารัชวาลกุล 
3. ธนิศานต์ รัตนภัทรากุล 

ชัยภูมิ
1. เชาวลิตร หินชัยภูมิ 
2. กัญญาณี โพธิ์ศรี 

เชียงใหม่
1. สมพร สูนคำ
2. ยุรนันท์ คชบุตร

ตาก
1. พัลลภ ประทุมตา

นครปฐม
1. ปัทมพร พรมเต็ม 
2. สุนิสา ไชยยนต์ 
3. ณัฐกุล อ่ำนามอญ 

นครพนม
1. กมลชัย เชื้อตายา 
2. โรนี่ วิคตอร์ เบเนดิกท์ บรานซ์ 

นครราชสีมา
1. สยาม มานุรัตน์ 
2. เกศรา แซ่อึ้ง 
3. สมจิตร ยิ้มละมุล 
4. ทองแดง คำเครือ 
5. วิเชียร บุญแย้ม 

นครศรีธรรมราช
1. ลักษิกา พัฒสงค์ 
2. เกศวดี ชูเพชร 
3. พยอม ไฝ่ยา

นครสวรรค์
1. จันทรา  ครุฑพงษ์ 
2. อนุชิต จำปา 
3. ชัยวัฒน์ ชูแก้ว 
4. ธัญมัย ปรัชญาวุฒิรัตน์ 
5. สุชีรา ขาวพราย 

นนทบุรี
1. เตียนศักดิ์ สอนเวียง 
2. ธันย์พร แก้วกาญจน์ 
3. ศิริพร อร่ามศรี 
4. สุภาวดี เอี่ยมสวัสดิ์ 
5. ชัยยุทธ ชาญกิจ 
6. ไชยยงค์ วิริยุตตศิลป์ 
7. ไอรดา รุ่งสาโรจน์ 

นราธิวาส
1. อับดุลเลาะ เงาะ 
2. สูไรดา มะหลี 

บุรีรัมย์
1. ชัยชนะ ไตย์ทิพย์ 
2. สุข ขาววิสุทธิ์ 
3. มณีรัตน์ แบนน่อน 
4. วีรพล แพทย์เมืองจันทร์ 

ปทุมธานี
1. ชวิศา รัตนเกียรติโกศล 
2. ปารณีย์ อุ่มบางตลาด 
3. ขวัญชัย กองทอง 
4. มนัส จันทร์วิโรจน์ 
5. เจษฎางกูล ดวงปัญญา 
6. เสริทศักดิ์ ธีระวุูฒิ 

ปัตตานี
1. อนิสรีน บือซา

พระนครศรีอยุธยา
1. สุวัฒน์ มีสกุล 
2. สันสุนี รอดอ่อน

พะเยา
1. อัฐสิทธิ์ พรหมจักร

พิจิตร
1. วิชัย สายสุ 
2. ชรัตน์ วะราหล

เพชรบุรี
1. สุวิทย์ สืบอ่ำ

เพชรบูรณ์
1. รักฬิรุฬห์ กานต์วะรัตน์ 
2. จันทร์ สารีคำ 
3. ปราณี ผุยผง 
4. วาสนา เเซ่เล้า

แพร่
1. ณัฐภัทร วันดี

มหาสารคาม
1. ปฎิภาณ เมืองนาง 

ยโสธร
1. พงษ์ศักดิ์ นามพันธุ์ 
2. อรสา พรมปิด 

ร้อยเอ็ด
1. นนท์ธวัช ศารากลาง
2. สมยศ อบอุ่น 
3. ธนพัต เค้าสะวงค์
4. ภานุรัตน์ สังข์นาค
5. คมสันต์ อุทุม
6. วิฑูรย์ ดวงแก้ว

ระยอง
1. เมธี คชสาร
2. เสาวรส พุ่มปรีชา

ราชบุรี
1. บังอร ธงศิริ
2. เจษฎา เฮ็งมี
3. ณรงค์ วงศ์ยะลา
4. สุปราณี เสมอใจ
5. ปิยรัตน์ กลิ่นเล็ก
6. อุไร อินทร์กำเหนิด
7. นาที กุณวงศ์

ลพบุรี
1. ยศยศ วงศ์ธัญญรัตน์ 
2. สมพิศ วงประสม 

ลำปาง
1. พงศธร ทรวงโพธิ์ 
2. ดาริน ศาลางาม
3. อาทิต เคนท้าว 

เลย
1. กวี กิจไร่ชัยเดชา
2. ศุภกิจ เพ็ชรนิล 

ศรีสะเกษ
1. วิยดา เวืองแก 
2. อนุวัฒน์ แก้วสมุทร์ 
3. นัฐพล อินตา 
4. พิชาญ ประจักษ์แจ้ง 

สกลนคร
1. ดวงเด่น ไตรบุตร 
2. กัมปนาถ เหมะธุรินทร์ 

สมุทรปราการ
1. อพิบาล บรรจงรักษา 
2. วราญา เสื้อเดช 
3. วัง ช่วงฤทธิ์ 
4. ปฐวี จีนสูงเนิน 
5. ธวัชชัย คลังทรัพย์ 
6. กันต์กวี เดชาดำเกิง 
7. วิฑูรย์ ผูกไมตรี 

สมุทรสาคร
1. อภิยุต ปสันตา 
2. ทิวารักษ์ ช่องวารินทร์ 
3. ณัฐวุฒิ ชื่นแขก 
4. ภาคภูมิ พิริยะวิทยะ 
5. มงคล วัฒนโยธิน 
6. บุญฤทธิ์ สาแสง 
7. วันเพ็ญ แก้วจงกูล

สระบุรี
1. สุชัยพิพัฒน์ คมอาวุธ
2. สายพิน เกิดผล
3. วัชรพงษ์ จิตตศิริ

สิงห์บุรี
1. ภาคินัย วงษ์น้อย

สุพรรณบุรี
1. อานนท์ ปั้นงาม

สุรินทร์
1. ปุย จิตบุญ 
2. สุภาวรรณ สำแดงเดช 
3. บุรินชัย เบอร์ไธสง 

หนองคาย
1. ประยงค์ ไทยนิคม 
2. สุยงค์ พลพงษ์ 

หนองบัวลำภู
1. ทิพสุดา วงจันทร์

อ่างทอง
1. จิรพัทธ์ จันทร์ไพจิตร์

อำนาจเจริญ
1. มะลิ โขมะนาม
2. ฉลอม มุทาพร 

อุดรธานี
1. ดาววิจิตร แป้นสุรินทร์ 
2. ครรชิต ชาวเมืองโขง 

อุทัยธานี
1. จันทรวิมล แซ่ใช้(บึงทอง)

อุบลราชธานี
1. ศรนรินทร์ บุญมาโฮม 
2. ธาริษา คณาดี 
3. จันทร์เพ็ญ ใขแสง  
4. ณรงค์ฤทธิ์ วงษาไชย 
5. คำปุ่น คุณาพันธุ์ 

ไม่ระบุจังหวัด
1. สมบูรณ์ คงพรหม์
2. กรูโซพัซ ซิงห์

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
EMAIL-SUBSCRIBE
สมัครวันนี้เพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษก่อนใคร
YAMAHA SOCIETY THAILAND
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์